Istoric comună

Localitatea Cozieni, ca unitate administrativ teritorială în limitele actuale datează din anul 1968 și cuprinde 20 de sate recunoscute oficial și anume:

 Cozieni ( reședința)
 Anini
 Bălănești
 Bercești
 Ciocănești
 Cocârceni
 Colțeni
 Fața lui Nan
 Gloduri
 Izvoru
 Lungești
 Nistorești
 Pietrearu
 Punga
Teișu
 Trestia
 Tulburea
 Valea Banului
 Valea Roatei
 Zăpodia

Casă din satul Punga

Fiecare parte componentă a comunei își are istoria ei, ce începe încă dinEvul Mediu. Numele așezărilor apar pentru prima dată în hrisoavele voievodale stăpânirea unor proprietari din aceste locuri.

Fiecare parte componentă a comunei își are istoria ei, ce începe încă dinEvul Mediu. Numele așezărilor apar pentru prima dată în hrisoavele voievodale stăpânirea unor proprietari din aceste locuri.

Primele atestări documentare ale așezărilor de pe raza actualei comune aparîncă din secolul al XVI-lea cu referire la Trestia și Cozieni-Tihulești. Aceste așezări au fost întemeiate pe acele bucăți de moșii ale satului date în stăpânire de voievozi și confirmate de documentele emise de cancelariile domnești.

Prima atestare documentară a locului numit”Trestia” datează din anul 1519 când Basarab Voievod întărește stăpânirea jupânului Teatiu Pârcălabul asupra unor părțidin moșii la Târcov și Trestia.

Din a doua jumătate a secolului XVI sunt amintite și alte așezări : Moșăști (azi Tulburea), Gloduri și Tihulești (azi Mărculești) prin documente emise de domnitoriiAlexandru Mircea și Mihai Viteazul. Tot din timpul lui Mihai Viteazul este atestat șischitul de la Tihulești (1599).

În anul 1608 apare pentru prima dată menționat numele satului Bălănești legat de boierul Bălan iar în anul 1618 satul și moșia Zăpodia.

În 1925, comuna Bălănești avea 2633 de locuitori (cu satele Bălănești, Bercești, Bodromirești, Cocârceni, Cozieni, Mărculești, Tulburea, Valea Banului, Valea Epei și cătunul Fața lui Nan), în vreme ce comuna Trestia avea 2090 de locuitori.

În 1950, comunele au fost arondate raionului Cislău din regiunea Buzău și apoi (după 1952) din regiunea Ploiești. Satul Valea Iepei al comunei Bălănești a luat în 1964 denumirea de Anini. În 1968, cele două comune au fost unite sub numele de Cozieni, în alcătuirea actuală, și rearondate județului Buzău.

În a doua jumătate a sec.XVII sunt amintiți primii moșneni megieșiproprietari de pământuri: Bălan, Moș, Punga, Ciortea, Banu, Cozianu. Deducem că de la aceste familii și-au luat denumirile și satele omonime. Ele sunt menționate ulterior și însec.XVIII întregind astfel mai mult configurația localității. Acum apar și primelemențiuni despre satele Pietraru și Mărculești. Cu privire la acesta din urmă semenționează că s-a format în Cozienii de Sus în jurul schitului Sf.Troița (actualmentecea mai veche biserică de pe vale).

Locuitorii vechilor sate au participat mai apoi, activ la evenimentele ce au urmat : Unirea de la 1600, războaiele de apărare împotriva turcilor, răspunzând chemărilor domnitorilor.

Documentele vorbesc apoi despre participarea unui fiu al locului NicolaeTrestianu la revoluția de la 1821. Acesta, mare sprijinitor al bisericii este considerat caunul din ctitorii actualei biserici din satul Trestia în curtea căreia se află și singurulmonument acceptat, cel al familiei Trestianu.

De evenimentul Unirii Principatelor din 1859 se leagă și numele lui GrigoreColoescu din satul Bălănești care ” făcea adunări pentru unire”, conform unui document de la Arhivele Statului Buzău. De asemeni, locuitorii de pe aceste meleaguri au fostsusținători și apărători ai reformelor lui Cuza.

La Războiul de Independență din 1877 participă și numeroșilocalnici, unii dintre ei lăsând tribut de sânge pe câmpul de luptă așa cum o atestă brevetul de eroi trimis comunei Trestia de Curtea Regală și semnat de Principele Carol,pe care sunt trecute trei nume de eroi localnici.

Marile răscoale țărănești de la sfârșitul secolului XIX și începutul secoluluiXX nu au cuprins și această zonă, fiind menționate doar așa-zisele ”răscoale alețuicarilor” de pe Valea Pârscovului.

Mobilizarea în primul Război Mondial pentru făurirea României Mari a duspe câmpurile de liptă de la Mărăști, Mărășești, Oituz sau Cireșoaia și numeroși locuitori ai acestor sate. Acum se consemnează cel mai mare tribut de sânge adus țării, dovadă înacest sens stând monumentele eroilor ridicate în satele Trestia, Pietraru și Bălănești și pecare sunt înscrise sute de nume: la Pietraru 90, la Trestia 120 și la Bălănești 126, în total336 de morți. Monumentele au înscrise pe fațete separate și eroii căzuți în al DoileaRăzboi Mondial în număr de 202.

Revoluția din 1989 la nivelul Comunei Cozieni s-a derulat pașnic, fărăincidente, singurul eveniment nefericit fiind moartea unui soldat din satul Cocârceni ce-și satisfăcea stagiul militar la Brașov.

Text extras din Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău pentru perioada 2014-2020

Comments are closed.