Hotărâri ale Consiliului local

TitluDescriereData
HCL 22/2021aprobarea modificarii si completarii Regulamnetului de organizare si functionare a Consiliului Local Cozieni2021/08/31
HCL 21/2021privind aprobarea participarii unitatii administrativ teritoriale comuna Cozieni in calitate de asociat-membru fondator la constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara”Investitii Teritoriale Integrate Tinutul Buzaului,Prahovei si Vrancei”2021/08/09
HCL 20/2021privind aprobarea vanzarii cu drept de preemtiune a unui teren proprietatea privata a comunei Cozieni2021/07/26
HCL 19/2021privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2021 si utilizarea sumei de 39000 lei din excedentul bugetului local aferent anului 20202021/07/26
HCL 18/2021acordarea unui mandat special reprezentantului UAT in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara”Buzau 2008″ sa voteze aprobarea retragerii comunei Valcelele din Asociatie2021/06/29
HCL 17/2021acordarea unui mandat special reprezentantului UAT in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara”Buzau 2008″ sa voteze aprobarea primirii comunei Catina in Asociatie2021/06/29
HCL 16/2021aprobarea constituirii dreptului de uz si servitute cu titlu gratuit asupra unui teren proprietate publica a comunei Cozieni, situat in satul Balanesti-zona facaiana, in favoarea Societatii de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.-Sucursala de Distributie a Energiei Electrice buzau2021/06/29
HCL 15/2021aprobarea depozitarii temporare a desurilor inerte provenite din activitati de constructii si demolari de pe raza comunei Cozieni2021/06/29
HCL 14/2021privind aprobarea infiintarii Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan Cozieni, a Regulamentului privind organizarea si functionarea acestuia, a Studiului de oportunitate si a Caietului de sarcini privind delegarea de gestiune a serviciului, precum si a contractului de delegare prin concesiune a serviciului2021/05/31
HCL 13/2021privind aprobarea utilizarii sumei de 13.000 lei din excedentul bugetului local existent la data de 16.05.20212021/05/19
HCL 10/2021privind aprobarea modificarii si actualizarii Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara”Tinutul Buzaului” la care comuna Cozieni este membru asociat2021/04/23
HCL 9/2021privind aprobarea statiilor publice pentru traseele care tranziteaza comuna Cozieni, pentru cursele regulate de transport persoane.2021/03/31
HCL 8/2021privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara”PROGAZ BUZAU 2020″ la care comuna Cozieni este membru asociat2021/02/26
HCL 7/2021privind completarea anexei la HCL.nr.16/2020 privind atestarea la domeniul public al comunei a unor drumuri comunale si satesti2021/01/29
HCL 6/2021privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Cozieni care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor individuale ale Secretarului General al Comunei Cozieni.2021/01/29
HCL 5/2021privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice2021/01/29
HCL 4/2021privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor executa in anul 2021 de catre beneficiarii Legii nr.416/20012021/01/29
HCL 3/2021privind aprobarea Regulamentului de stabilire si aplicare a taxei speciale de salubrizare2021/01/29
HCL 2/2021privind aprobarea proiectului”Acces la e-educatie prin dezvoltarea inftrastructurii IT la nivelul scolii, Scoala Gimnaziala Cozieni”2021/01/08
HCL 1/2021privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al comunei Cozieni a deficitului sectiunii dezvoltare la data de 31.12.20202021/01/08
HCL 23/2020privind aprobarea denumirii unitatilor de invatamant si a retelei scolare din comuna Cozieni pentru anul 2020-20212020/12/31
HCL 22/2020privind rectificarea bugetului local pe anul 20202020/12/16
HCL 17/2020privind aprobarea rectificarii bugetului local precum si modificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 20202020/09/25
HCL 16/2020privind atestarea apartenetei la domeniul public al comunei a unor drumuri comunale si satesti2020/08/31
HCL 15/2020privind aprobarea implementarii proiectului”Identificare solutii waeles prin achizitionarea si instalarea de echipamente in vederea furnizarii serviciilor de acces la internet WI-FI gratuit2020/08/31
HCL 12/2021privind utilizarea excedentului bugetului local inregistrat la finele anului 20202020/03/17
HCL 11/2021privind aprobarea bugetului local, a bugetului activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, alistei obiectivelor de investitii pe anul 20212020/03/17
HCL 7/2020privind utilizarea excedentului bugetului finantat integral din venituri proprii inregistrat la finele anului 20192020/02/24
HCL 6/2020privind utilizarea excedentului bugetului local inregistrat la finele anului 20192020/02/24
HCL 5/2020privind aprobarea bugetului local, a bugetului activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, a listei obiectivelor de investitii pe anul 20202020/02/24
HCL 4/2020Privind înfiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Cozieni, in conformitate cu O.M.A.I nr.75/20192020/01/29
HCL 3/2020privind aprobarea Planului de actiuni şi lucrări de interes local ce se vor executa în anul 2020 de catre beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat2020/01/29
HCL 2/2020Privind aprobarea modificarii tarifelor pentru serviciul de salubrizare pe raza comunei Cozieni2020/01/29
HCL 1/2020privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de functionare/dezvoltare din excedentul bugetului local al comunei Cozieni pe anul 20192020/01/09
HCL 38/2019privind rectificarea bugetului local pe anul 20192019/12/17
HCL 37/2019privind rectificarea bugetului local pe anul 20192019/11/06
HCL 36/2019privind primirea de noi membri si modificarea Actului Costitutiv a ADI „Buzau 2008”2019/10/14
HCL 35/2019privind aprobarea Strategiei de tarifare a Companiei de Apa SA Buzau si mandatarea reprezentantului UAT Cozieni sa sustina si sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008” aprobarea strategiei2019/10/14
HCL 34/2019privind modificarea si completarea HCL nr.31/2019 anularea si scoaterea din evidenta fiscala a unor debite2019/10/14
HCL 33/2019privind modificarea Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului2019/09/30
HCL 32/2019privind rectificarea bugetului local pe anul 20192019/09/30
HCL 31/2019privind anularea si scoaterea din evidenta a unor debite pentru contribuabilii persoane fizice2019/08/30
HCL 30/2019privind rectificarea bugetului local pe anul 20192019/08/30
HCL 29/2019privind modificarea Organigramei si a Statului de functii2019/07/31
HCL 28/2019privind aprobarea Planului de masuri colectarea selectiva a deseurilor la nivelul Primariei Cozieni2019/07/31
HCL 27/2019privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Comuna Cozieni-Compartimentul de Asistenta Sociala si DGASPC Buzau2019/07/31
HCL 26/2019privind amenajarea unor spatii speciale pentru colectarea selectiva a deseurilor2019/06/28
HCL 25/2019privind validarea mandatului de consilier local al domnului Ungureanu Ovidiu2019/06/28
HCL 24/2019privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Dumitru Neculai2019/06/28
HCL 23/2019privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizati aferenti obiectivului de investitii”Modernizare drumuri locale in comuna Cozieni”2019/06/05
HCL 22/2019privind aprobarea atribuirii unui teren avand destinatia construire de locuinta2019/05/31
HCL 21/2019privind aprobarea conturilor anuale de executie ale bugetului comunei Cozieni pe anul 20182019/05/31
HCL 20/2019privind aprobarea participarii comunei Cozieni la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara’PROGAZ BUZAU 2020″2019/04/15
HCL 19/2019privind aprobarea majorarii taxelor si impozitelor locale pe anul 20202019/04/15
HCL 18/2019privind utilizarea excedentului bugetului finantat integral din venituri inregistrat la finele anului 20182019/04/15
HCL 17/2019privind utilizarea excedentului bugetului local inregistrat la finele anului 20182019/04/15
HCL 16/2019privind aprobarea bugetului local, a bugetului activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, a listelor obiectivelor de investititii pe anul 20192019/04/15
HCL 15/2019privind aprobarea cuantumului amenzilor prevazute de art.493 Cod fiscal2019/03/29
HCL 14/2019privind aprobarea documentatiei de atribuire aferenta procedurii de concesionare prin licitatie publica a imobilului”Atelier tamplarie”2019/03/29
HCL 13/2019privind aprobarea neasumarii responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor cadru pentru derularea masurilor educative aferente Programului pentru scoli2019/03/29
HCL 12/2019privind aprobarea inchirierii unui teren apartinand domeniului privat al comunei catre SC.Hunt Oil Company2019/03/29
HCL 11/2019privind aprobarea Planului annual de actiune serviciile sociale acordate la nivelul comunei Cozieni pentru anul 20192019/03/29
HCL 10/2019privind aprobarea retelei scolare2019/02/28
HCL 9/2019privind aprobarea studiului de oportunitate in vederea concesionarii imobilului”Atelier tamplarie” cu utilaje si terenul aferent in suprafata de 325 mp2019/02/28
HCL 8/2019privind darea in folosinta gratuita catre SDEE Muntenia Nord a unor active fixe(capacitati energetice) ce fac obiectul lucrarii de investitie”Extindere retea electrica in satul Balanesti-zona Facaiana2019/02/28
HCL 7/2019privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii”Modernizare drumuri locale in comuna Cozieni,judetul Buzau”2019/02/28
HCL 6/2019privind stabilirea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in caz de violenta domestica2019/02/21
HCL 5/2019privind incetarea concesiunii asupra bunului”Cablu electric si Post de transformare 100 kwa din satul Balanesti-zona Facaiana2019/01/31
HCL 4/.2019privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea programului de functionare al unitatilor comerciale de alimentatie publica si al celor destinate recreerii si divertismentului2019/01/31
HCL 3/2019privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor executa in anul 2019 de catre beneficiarii Legii nr.416/20012019/01/31
HCL 2/2019privind Aprobarea modificarii tarifelor pentru serviciul de salubrizare2019/01/31
HCL 1/2019privind Aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 20182019/01/09

Comments are closed.